تشخیص و درمان موارد پاندمی به عنوان خدمات فوریت های پزشکی در نظر گرفته می شود

طبق اصلاحاتی که در ابلاغیه مقررات بهداشتی سازمان تامین اجتماعی انجام شده است ، بیماری ویروس کرونا به عنوان یک پاندمی در نظر گرفته شد و بعضی از مفاد این آیین نامه تغییر کرد. طبق این اصلاحات:

ماده 1 – طبق بند سوم ماده شماره 1.7 ابلاغیه مقررات بهداشتی سازمان تامین اجتماعی که در روزنامه رسمی شماره 28597 به تاریخ 24/3/2013 منتشر شده است، تعریف ” (*) وضعیت اضطراری ” به شکل زیر عوض شده است.

” (*) وضعیت اضطراری؛ مواردی مانند بیماری، حادثه، جراحت و غیره که به صورت ناگهانی بروز کند و نیاز به مداخله پزشکی در 24 ساعت اول واقعه داشته باشد و  مواقعی که اگر مداخله پزشکی فوری صورت نگیرد و یا به مرکز بهداشت دیگری انتقال داده شود، جان و/ ویا کل سلامتی [ بیمار ] به خطر بیافتد، و تشخیص و درمان موارد پاندمی در طول دوران پاندمی را شامل می شود. با این دلیل خدمات بهداشتی ارائه شده به عنوان خدمات فوری پزشکی پذیرفته می شود. “

ماده 2 – بند (j) پاراگراف اول ماده 1.3.9 همان ابلاغیه به شکل زیر تغییر یافته است، به همان پاراگراف بند زیر اضافه شده و به پایان همان پاراگراف عبارت ” در خصوص خدمات بهداشتی که در رابطه با این عملیات ارائه می شود ” افزوده شده است.

” j ) عملیات مندرج در لیست ضمیمه ابلاغیه مقررات بهداشتی EK-2/G ، “

” k) تشخیص و مداوای موارد پاندمی در طول دوران پاندمی، “

ماده 3 – عبارت ” داروهای مربوط به درمان پاندمی که طبق اعلام وزارت بهداشت به بیمارستان ها، در طول دوران پاندمی قابل تامین خواهد بود، ” به عبارت ” داروهای مشخص” مندرج در بند  (d)  پاراگراف اول ماده شماره 2.1.2.B همان ابلاغیه اضافه شده است.

به این دلیل در طول دوره پاندمی برای تشخیص و درمان موارد پاندمی هزینه اضافی دریافت نخواهد شد.

به نسخه تغییر یافته ابلاغیه مقررات بهداشتی سازمان تامین اجتماعی که در روزنامه رسمی شماره 31094 به تاریخ 9 آوریل 2020 منتشر شده است از اینجا می توانید دسترسی داشته باشید.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200409-7.htm